Riwayat

Memelihara Rahasia

HAYATUSH SHAHABAH – Dikeluarkan Oleh Abu Nu’aim dalam al Hilyah dari Umar r.a. katanya: Anak perempuanku, Hafshah telah menjadi janda…